وبسایت های برتر ایرانی چقدر از محصولات ابری استفاده می کنند؟

وبسایت های برتر ایرانی چقدر از محصولات ابری استفاده می کنند؟ به گزارش المور، ابر آروان بعد از پژوهش محاسبه ی میزان استفاده از خدمات ابری در ایران، به شکل جزیی تر میزان استفاده ی سایت های ایرانی دارای رتبه ی جهانی زیر یک میلیون از سرویسهای شبکه توزیع محتوا (CDN) و DNS ابری (public Cloud) را بررسی نموده است.


به گزارش المور به نقل از روابط عمومی ابر آروان، تحقیقات بازار ابر آروان نشان داده است از یک میلیون دامنه ی برتر رتبه بندی شده از جانب وبسایت Tranco، چهار هزار و هشتصد و دو دامنه، ایرانی هستند. ۵۶ درصد از این دامنه ها از CDN و DNS ابری و حدود ۴۴ درصدشان از خدمات غیر ابری بهره می برند. بعلاوه، با وزن دهی به این دامنه ها برپایه رتبه ی Tranco، حدود ۵۹ درصد کاربران نهایی خدمات آنلاین از سرویسهای ابری بهره می برند.


در رابطه با ی این پژوهش این پژوهش با هدف تعیین سهم سرویسهای CDN و DNS سرویس دهندگان ابر عمومی (Public Cloud) از دامنه های ایرانی با رتبه ی جهانی زیر یک میلیون انجام شده است. بنابراین سهم سرویس دهندگان خدمات سنتی هاستینگ و خدمات ابری خصوصی (Private Cloud) در دسته ی غیر ابری محاسبه شده است.
برای شناسایی دامنه های ایرانی با رتبه ی زیر یک میلیون، از رتبه بندی وبسایت trance استفاده شده است. بعد از گردآوری دامنه های ایرانی با دامنه ی ir.، از منابع دیگر مانند سامانه ی اینماد، اتحادیه ی کشوری کسب وکارهای مجازی و سازمان فناوری اطلاعات ایران برای شناسایی سایر دامنه های ایرانی که دارای دامنه ی ir. نبودند، استفاده شد.
همینطور در کنار بررسی تعداد وبسایت های ایرانی استفاده کننده از CDN و DNS ابری و خدمات غیر ابری، برای اندازه گیری میزان تأثیر این خدمات بر کاربران نهایی خدمات آنلاین، برپایه رتبه بندی Tranco به دامنه های پر بازدید و ترافیک بالا، وزن بیشتری داده شد. برای نمونه دیجی کالا که در رتبه بندی Tranco رتبه ی ۴۱۳ را به خود مختص کرده است و برپایه داده های Similarweb هفتاد و دو میلیون و هشتصدهزار بازدیدکننده ی ماهانه دارد، نسبت به وبسایت هایی با رتبه ی پایین تر، تأثیر به مراتب بیشتری روی کاربران نهایی خدمات آنلاین دارد.
برای اطلاع بیشتر از روش این پژوهش، گزارش محاسبه ی میزان استفاده از خدمات ابری در ایران را مطالعه کنید.
در این پژوهش که برپایه رتبه بندی وبسایت tranco انجام شد، زیرساخت مورد استفاده ی دامنه های ایرانی با رتبه ی زیر یک میلیون در محدوده های زیر دسته بندی شده اند:
۱ تا ۵ هزار
۵ هزار تا ۱۰ هزار
۱۰ هزار تا ۵۰ هزار
۵۰ هزار تا ۱۰۰ هزار
۱۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار
۵۰۰ هزار تا ۱ میلیون

ابر آروان و کلادفلر؛ رهبران ایرانی و خارجی زیرساخت ابری ایران این پژوهش نشان داده است بازیگران اصلی حوزه ی ارائه ی CDN و DNS ابری ایران، کلادفلر و ابر آروان بعنوان سرویس دهنده ی خارجی و داخلی خدمات ابری (Public Cloud) هستند.
نزدیک به ۵۶درصد وبسایت های ایرانی با رتبه ی جهانی زیر یک میلیون از CDN و DNS ابری و حدود ۴۴درصد این وبسایت ها از خدمات غیر ابری استفاده می نمایند. به این واسطه نزدیک به ۵۹ درصد کاربران نهایی خدمات آنلاین از CDN و DNS ابری و حدود ۴۱درصد از خدمات غیر ابری بهره می برند.


۳۱.۳۰ درصد از وبسایت های ایرانی که رتبه ی جهانی زیر یک میلیون دارند از خدمات کلادفلر و ۲۲.۳۰درصد از این وبسایت ها از خدمات ابر آروان استفاده می نمایند. به دنبال استفاده ی این سایت ها از CDN و DNS کلادفلر و ابر آروان، ۲۳.۲۱درصد کاربران نهایی خدمات آنلاین از سرویسهای کلادفلر و ۲۰.۷۲ درصد کاربران نهایی خدمات آنلاین از CDN و DNS ابر آروان بهره می برند.
این پژوهش نشان داده است چیزی بیشتر از نیمی از وبسایت های ایرانی استفاده کننده از خدمات ابری که به واسطه ی ترافیک و بازدید بالای شان در رتبه بندی جهانی زیر یک میلیون قرار می گیرند از CDN و DNS ابری کلادفلر استفاده می نمایند. همینطور سهم کلادفلر بعنوان سرویس دهنده ی خارجی خدمات ابری در ایران حدود ۱.۵ برابر سهم ابر آروان است.


با وجود سهم بیشتر کلادفلر نسبت به ابر آروان از وبسایت های ایرانی با رتبه ی جهانی زیر یک میلیون، میزان تأثیر ابر آروان روی کاربران نهایی خدمات آنلاین فاصله ی چندانی با تأثیر کلادفلر روی کاربران نهایی خدمات آنلاین ندارد. حتا در بعضی محدوده ها تأثیر ابر آروان روی کاربران نهایی خدمات آنلاین بیشتر از کلادفلر است. برای نمونه ابر آروان هم دارای سهم بیشتری از وبسایت های ایرانی با رتبه ی جهانی یک تا پنج هزار است، هم تأثیر بیشتری روی کاربران نهایی خدمات وبسایت های این محدوده دارد.
اگر ابر آروان و کلادفلر را در نظر نگیریم، تنها ۲.۰۲ درصد وبسایت های ایرانی که به واسطه ی بازدید بسیار زیاد و ترافیک بالا رتبه ی جهانی زیر یک میلیون دارند از خدمات سایر سرویس دهندگان داخلی و خارجی CDN و DNS ابر عمومی (Public Cloud) استفاده می نمایند.


در مجموع سهم ابر آروان و کلادفلر از وبسایت های ایرانی با رتبه ی جهانی زیر یک میلیون با فاصله، بیشتر از کل سرویس دهندگان خدمات غیر ابری و ۲۷ برابر سایر سرویس دهندگان داخلی و خارجی CDN و DNS ابری است.
همچنین، تأثیر ابر آروان و کلادفلر روی کاربران نهایی وبسایت های ایرانی با رتبه ی جهانی زیر یک میلیون، بیش تر از تمام سرویس دهندگان خدمات غیر ابری و سه برابر مجموع سایر سرویس دهندگان داخلی و خارجی CDN و DNS ابر عمومی (Public Cloud) است.

بررسی وبسایت های ایرانی با رتبه ی جهانی زیر ۵ هزار پژوهش ابر آروان نشان داده است ۰.۶۴درصد وبسایت ها با رتبه ۱ تا ۵ هزار ایرانی هستند و ۵۹درصد وبسایت های ایرانی در این محدوده از CDN و DNS ابری استفاده می نمایند.
از وبسایت های ایرانی با رتبه ی جهانی زیر ۵ هزار میتوان به «دیجی کالا»، «شاپرک» و «ورزش سه» اشاره نمود.
۳۷درصد وبسایت های ایرانی با رتبه ی جهانی زیر ۵ هزار مشتری CDN و DNS ابری آروان و ۲۶درصد از این وبسایت ها مشتری کلادفلر هستند.


تأثیر بر کاربران نهایی خدمات آنلاین: ابر آروان: ۵.۹۲درصد کاربران
کلادفلر: ۳.۶۶درصد
سایر CDN و DNS ابری: ۱۰.۸۶درصد کاربران
خدمات غیر ابری: ۱۵.۵۶درصد
بررسی وبسایت های ایرانی با رتبه ی جهانی ۵ هزار تا ۱۰ هزار برپایه پژوهش ابر آروان ۰.۷۶درصد وبسایت ها با رتبه ی جهانی ۵ تا ۱۰ هزار ایرانی هستند و ۵۳درصد وبسایت های ایرانی در این محدوده از CDN و DNS ابر عمومی (Public Cloud) استفاده می نمایند.
از وبسایت های ایرانی با رتبه ی جهانی ۵ هزار تا ۱۰ هزار میتوان به «خبرگزاری مهر»، «پست» و «بلاگفا» اشاره نمود.
سهم ابر آروان از وبسایت های ایرانی این محدوده که از CDN و DNS ابری استفاده می نمایند، ۲۰درصد محاسبه شده است. همینطور ۵۵ درصد از این وبسایت ها از CDN و DNS ابری کلادفلر استفاده می نمایند.


تأثیر بر کاربران نهایی خدمات آنلاین: ابر آروان: ۱.۴۱درصد کاربران
کلادفلر: ۳.۶۰درصد کاربران
سایر CDN و DNS ابری: ۱.۷۳درصد کاربران
خدمات غیر ابری: ۵.۷۵درصد کاربران
بررسی وبسایت های ایرانی با رتبه ی جهانی ۱۰ هزار تا ۵۰ هزار از بین ۴۰هزار وبسایت این محدوده، ۰.۵۱درصد وبسایت ها ایرانی هستند که از بین آنها میتوان به وبسایت های «نیاز روز»، «کافه بازار» و «موزیک فا» اشاره نمود.
۰.۶۶درصد وبسایت های ایرانی با رتبه ی ۱۰ تا ۵۰ هزار از CDN و DNS ابری استفاده می نمایند و ۴۴درصدشان مشتری ابر آروان و ۴۷درصدشان مشتری کلادفلر هستند.


تأثیر بر کاربران نهایی خدمات آنلاین: ابر آروان: ۵.۱۱درصد کاربران
کلادفلر: ۵.۴۴درصد کاربران
سایر سرویس دهندگان CDN و DNS ابری: ۱.۲۴درصد کاربران
خدمات غیر ابری: ۷.۷۸درصد کاربران
بررسی وبسایت های ایرانی با رتبه ی جهانی ۵۰ هزار تا ۱۰۰ هزار بررسی وبسایت های با رتبه ی بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار نشان می دهد، ۰.۴۶درصد وبسایت ها در این محدوده ایرانی و «تاپین»، «آخرین خبر» و «فارسروید» همچون وبسایت های این دسته هستند.
۷۲درصد این وبسایت ها از CDN و DNS ابری استفاده می نمایند که ۴۶درصدشان ابر آروان و ۴۸درصدشان کلادفلر را برای دریافت خدمات ابری برگزیده اند.


تأثیر بر کاربران نهایی خدمات آنلاین: ابر آروان: ۲.۵۲درصد کاربران
کلادفلر: ۲.۶۹درصد کاربران
سایر CDN و DNS ابری: ۰.۲۸درصد کاربران
خدمات غیر ابری: ۲.۰۸درصد کاربران
بررسی وبسایت های ایرانی با رتبه ی جهانی ۱۰۰ تا ۵۰۰ هزار ۰.۴۵درصد از ۴۰۰ هزار وب سایتی که رتبه ی جهانی بین ۱۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار دارند، ایرانی هستند. «گاج مارکت»، «مدیر وردپرس» و «ماگرتا» همچون وبسایت های ایرانی این دسته هستند.
همینطور ۶۰درصد این وبسایت های ایرانی از CDN و DNS ابری بهره می برند و ۴۲درصد از وبسایت های این محدوده ی رتبه از خدمات ابر آروان و ۵۵ درصدشان از خدمات کلادفلر استفاده می نمایند.


تأثیر بر کاربران نهایی خدمات آنلاین: ابر آروان: ۴.۲۷درصد کاربران
کلادفلر: ۵.۴۷درصد کاربران
سایر CDN و DNS ابری: ۰.۳۵درصد کاربران
خدمات غیر ابری: ۶.۴۹درصد کاربران
بررسی وبسایت های ایرانی با رتبه ی جهانی ۵۰۰ هزار تا یک میلیون آخرین محدوده ی رتبه ی جهانی وبسایت ها که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است، در ارتباط با ۵۰۰ هزار وبسایت است که رتبه ی جهانی ۵۰۰ هزار تا یک میلیون دارند. «ساب موویز»، «تاج موبایل» و «سروش اپ» همچون وبسایت های ایرانی این محدوده هستند.
۰.۴۹درصد وبسایت های ایرانی رتبه ی جهانی بین ۵۰۰ هزار تا یک میلیون دارند و ۵۰درصد از این وبسایت ها از CDN و DNS ابر عمومی (Public Cloud) استفاده می نمایند.
۳۸درصد از وبسایت های ایرانی با رتبه ی جهانی بین ۵۰۰ هزار تا یک میلیون از CDN و DNS ابری آروان و ۶۰درصدشان از خدمات کلادفلر هستند.


تأثیر بر کاربران نهایی خدمات آنلاین: ابر آروان: ۱.۴۹درصد کاربران
کلادفلر: ۲.۳۴درصد کاربران
سایر CDN و DNS ابری: ۰.۰۹درصد کاربران
خدمات غیر ابری: ۳.۸۵درصد کاربران
رتبه دارها ابری ترند در گزارش پیش با مبحث «محاسبه ی میزان استفاده از خدمات ابری در ایران»، بدون در نظر گرفتن رتبه ی جهانی دامنه ها، حدود ۱۵۰هزار دامنه ی ایرانی مورد بررسی قرار گرفت.
یک سی ام دامنه های ایرانی که در پژوهش پیش بررسی شدند، به واسطه ی بازدید و ترافیک بالای شان رتبه ی جهانی زیر یک میلیون دارند. در این پژوهش این دامنه ها از نظر استفاده از سرویس CDN و DNS ابری عمومی (Public Cloud) و سرویس غیر ابری بررسی شدند.


هم راستا با گزارش پیش، این پژوهش هم نشان داده است افزایش ترافیک و بازدید بالا با اقبال به سرویسهای ابری رابطه دارد و وبسایت های پربازدید و با ترافیک بالا بزرگ ترین مشتریان خدمات ابری هستند؛ ۵۵.۶۲درصد وبسایت های ایرانی با رتبه ی جهانی زیر یک میلیون از CDN و DNS ابری به شکل عمومی استفاده می نمایند. دامنه هایی که از خدمات سنتی هاستینگ یا ابر خصوصی (Private Cloud) استفاده می نمایند ۴۴.۳۸درصد دامنه های ایرانی با رتبه ی زیر یک میلیون را می سازند.
نسبت استفاده از خدمات سنتی هاستینگ به ابری در پژوهش پیش (بدون در نظر گرفتن رتبه ی جهانی دامنه ها)، ۷۰ به ۳۰ بود. ولی بررسی دامنه های ایرانی دارای رتبه ی جهانی زیر یک میلیون از تفاوتی چشم گیر حکایت دارد؛ در ۴۸۰۲ دامنه ی ایرانی که به واسطه ی ترافیک و بازدید بالا رتبه ی جهانی زیر یک میلیون دارند، نسبت استفاده از خدمات سنتی هاستینگ به ابری حدود ۴۰ به ۶۰ است. از طرفی حدود ۶۰درصد کاربران نهایی خدمات آنلاین به واسطه ی استفاده وبسایت های برتر ایرانی، از CDN و DNS ابری به شکل عمومی (Public Cloud) بهره می برند.
کنار هم گذاشتن این داده ها هم نشان داده است هر چه اهمیت یک وبسایت بیش تر و نقش آن در زندگی مردم پررنگ تر باشد، خدمات سنتی هاستینگ کم تر پاسخ گوی نیازهای آن وبسایت است. این مورد نشان داده است هر چه اقتصاد دیجیتال بیش تر توسعه پیدا کند و استفاده از سرویسهای ابری جای بیش تری بین صنایع و کسب و کارها باز کند، سهم سرویسهای ابری از بازار زیرساخت ایران افزایش خواهد داشت.
انتهای رپرتاژ آگهی


1401/06/20
23:17:19
0.0 / 5
272
تگهای خبر: اقتصاد , بازار , خدمات , زندگی
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۵ بعلاوه ۴
almur

المور

لاکشری و فشن

almur.ir - حقوق مادی و معنوی سایت المور محفوظ است