در مورد بیمه نامه شخص ثالث و بدنه خودرو بیشتر بدانیم

در مورد بیمه نامه شخص ثالث و بدنه خودرو بیشتر بدانیم به گزارش المور خودروها و وسایل نقلیه بخش مهمی از زندگی ما را می سازند و برای جبران حوادث احتمالی لازم است كه اطلاعاتی در مورد نحوه بیمه كردن آنها و قوانین مربوطه داشته باشیم كه در این مطلب به اختصار توضیح داده می شود.


به گزارش المور به نقل از ایسنا، بنابر اعلام بیمه گسترش فردا، افرادی كه در یك جامعه زندگی می كنند باید تابع قوانین و مقررات نظامات آن جامعه بوده و عملی خلاف مقررات موضوعه انجام ندهند. حال چنانچه شخصی چه از روی عمد و چه به دلیل بی احتیاطی و غفلت مرتكب عملی مغایر قانون و مقررات حاكم شود، مسئول بوده و مجازات خواهد شد و در صورتیكه عمل آنها باعث لطمه جانی یا مالی به دیگری شود، موظف می باشند زیان وارده را جبران كند. بدین سان برای یك فرد خاطی دو نوع مسئولیت امكان دارد وجود داشته باشد یكی مسئولیت جزایی و دیگری مسئولیت مدنی.
مسئولیت جزایی وقتی تحقق پیدا می كند كه شخصی به دلیل عمل خلافی كه انجام داده باید مجازات شود كه این مجازات امكان دارد از نوع حبس، تبعید و یا پرداخت مبلغ بعنوان جریمه باشد. مسئولیت جزایی قابل بیمه كردن نیست در واقع بیمه مسئولیت جزایی خلاف مقررات و نظامات یك جامعه می باشد افراد یك جامعه حق استفاده از پوشش بیمه برای مجازات هایی كه به جهت نقض مقررات باید متحمل شوند ندارند ولو اینكه عمل خلاف آنها عمدی نباشد.
مسئولیت مدنی زمانی مصداق پیدا می كند كه شخصی موظف به جبران زیانی شود كه به دیگری وارد كرده است مثلاً مالك یك اتومبیل موظف است چنانچه به دلیل برخورد اتومبیل او به اشخاص ثالث و یا به اتومبیل یا شئ دیگر، خسارتی به طرف مقابل وارد شده باشد، در صورتیكه قانوناً مسئول باشد باید خسارت آن شخص را جبران نماید. بدیهی است یك فرد امكان دارد به دلیل عملی كه مرتكب شده هم مسئولیت جزایی داشته باشد و هم مسئولیت مدنی. مسئولیت مدنی قابل بیمه كردن است كه این بیمه در قالب شرایط و مقررات خود انجام می گیرد.
در كشور ما بیمه شخص ثالث اتومبیل حالت الزامی و بیمه بدنه حالت اختیاری دارد.
در بیمه اتومبیل، وسیله نقلیه عبارت است از هر نوع وسیله نقلیه موتوری زمینی و شهری و بین شهری اتومبیل، وانت، كامیونت، كامیون، تریلی، اتوبوس، موتورسیكلت و یا هر نوع وسیله نقلیه دیگری كه با نیروی محركه موتور حركت می كند.
بیمه گر، شركت بیمه ای است كه مشخصات آن در این بیمه نامه درج می گردد و در ازای دریافت حق بیمه، جبران خسارت احتمالی را طبق شرایط بیمه نامه به عهده می گیرد.
بیمه گذار، شخص حقیقی یا حقوقی است كه مالك مبحث بیمه است یا به یكی از عناوین قانونی، نمایندگی مالك یا ذینفع را داشته یا مسئولیت حفظ مبحث بیمه را از سوی مالك دارد و قرارداد بیمه را با بیمه گر منعقد می كند و متعهد پرداخت حق بیمه آن می باشد.
انواع پوشش های بیمه ای برای وسائط نقلیه موتوری زمینی
پوشش بیمه ای بدنه: در بیمه اتومبیل گاهی تعهد بیمه گر، جبران خسارت وارد به خود وسیله نقلیه بیمه شده است. به عبارت دیگر بیمه گر با بیمه نمودن وسیله نقلیه تعهد می نماید چنانچه به دلیل هر یك از حوادث مشمول بیمه خسارتی به وسیله نقلیه وارد شده و یا كلاً از بین برود خسارت وارده را جبران نماید. این پوشش بیمه ای به بیمه بدنه اتومبیل معروف شده است.
پوشش بیمه ای مسئولیت مدنی: چنانچه بیمه گر تعهد نماید كه اگر اتومبیل بیمه شده باعث بروز خسارت شامل جانی یا مالی به اشخاص دیگری غیر از بیمه گذار گردد و بیمه گذار یا راننده مسئول جبران خسارت وارده باشد، خسارت وارده را پرداخت نماید این نوع بیمه را بیمه مسئولیت می نامند كه اصطلاحاً به بیمه شخص ثالث اتومبیل معروف شده است.
اینك با عنایت به پوشش های بیمه ای یاد شده بیمه اتومبیل را در دو بخش بیمه شخص ثالث و حوادث راننده در این متن و بیمه بدنه اتومبیل در متن بعدی مورد بررسی قرارمی گیرد.
بخش اول
بیمه شخص ثالث مسئولیت مدنی (بیمه الزامی خسارت وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه)
قانون اصلاح بیمه الزامی مشتمل بر ۶۶ ماده و ۵۵ تبصره می باشد كه تنها بخشی از مواد ۱ و ۲ و ۵ و ۶ و۱۴ و۱۷ و۲۱و۲۴ قانون اصلاح بیمه الزامی كه اطلاع از آن مفید تشخیص داده می شود، در این نوشته مطرح می گردد:
ماده یك: الف: منظور از خسارت بدنی، هر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع آسیب به بدن مانند شكستگی، نقص و از كار افتادگی عضو شامل جزئی یا كلی، موقت یا دائم، دیه فوت و هزینه معالجه با رعایت ماده (۳۵) این قانون به جهت حوادث مشمول بیمه مبحث این قانون می باشد.
ب: منظور از خسارت مالی، زیان هایی می باشد كه به جهت حوادث مشمول بیمه ی مبحث این قانون، به اموال شخص ثالث وارد شود.
پ: منظور از حوادث مذكور در این قانون، هر گونه سانحه ی ناشی از وسایل نقلیه مبحث بند (ث) این ماده و محمولات آنها از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش سوزی و یا انفجار و یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه بر اثر حوادث غیر مترقبه می باشد.
ت: منظور از شخص ثالث، هر شخصی است كه به جهت حوادث وسایل نقلیه مبحث این قانون گرفتار زیان های بدنی و یا مالی شود به استثنا راننده مسبب حادثه می باشد.
ث: در بیمه اتومبیل، وسیله نقلیه عبارت است از هر نوع وسیله نقلیه موتوری زمینی و ریلی شهری و بین شهری و واگن متصل یا غیرمتصل به آن و یدك و كفی (تریلر) متصل به آنها: اتومبیل، وانت، كامیونت، كامیون، تریلی، اتوبوس، موتورسیكلت و یا هر نوع وسیله نقلیه دیگری كه با نیروی محركه موتور حركت می كند.
ماده ۲: كلیه دارندگان وسایل نقلیه مبحث این قانون شامل اینكه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مكلفند وسایل نقلیه خویش را در قبال خسارت بدنی و مالی كه در اثر حوادث وسایل نقلیه مذكور به اشخاص ثالث وارد می شود، حداقل به مقدار مندرج در ماده ۸ این قانون نزد شركت بیمه ای كه مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مركزی داشته باشد بیمه كنند.
تبصره ۱- دارنده از نظر این قانون، شامل مالك و یا متصرف وسیله نقلیه می باشد. و هر كدام كه بیمه نامه مبحث این ماده را تحصیل نمایند، تكلیف از دیگری ساقط می شود.
تبصره ۲- مسئولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسئولیت شخصی كه حادثه منسوب به فعل یا ترك فعل اوست نمی باشد. در هر حال خسارت وارده از محل بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می گردد.
ماده ۵: شركت های بیمه مكلفند طبق مقررات این قانون و آئین نامه های مربوط به آن، با دارندگان وسایل نقلیه این قانون قرارداد بیمه منعقد نمایند.
ماده ۶: از تاریخ انتقال وسیله نقلیه كلیه تعهدات ناشی از قرارداد بیمه مبحث این قانون، به منتقل الیه وسیله نقلیه منتقل می شود و انتقال گیرنده تا آخر مدت قرارداد بیمه، بیمه گذار محسوب خواهد شد.
ماده ۱۴: در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت كه به استناد گزارش كارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه، علت اصلی وقوع تصادف یكی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد، بیمه گر مكلف است خسارت زیان دیده را بدون هیچ شرط و دریافت تضمین، پرداخت كند. و بعد از آن می تواند به شرح زیر برای بازیافت به مسبب حادثه رجوع كند:
الف: نخستین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه نامه: معادل دو و نیم درصد از خسارت های بدنی و مالی پرداخت شده.
ب: دومین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه نامه: معادل پنج درصد از خسارت های بدنی و مالی پرداخت شده.
پ: سومین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه نامه: معادل ده درصد از خسارت های بدنی و مالی پرداخت شده.
تبصره- مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه ساز به باعث ماده (۷) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۰۸/۱۲/۱۳۸۹ تعیین می شود.
ماده ۱۷: موارد زیر از شمول بیمه مبحث این قانون خارج است:
الف: خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه و محمولات آن.
ب: خسارت مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از تشعشات اتمی و رادیو اكتیو
پ: جریمه یا جزای نقدی
ت: اثبات قصد زیان دیده در ایراد آسیب به خود مانند خودكشی، اسقاط جنین و نظایر آن و هم اثبات هر نوع خدعه و تبانی نزد مراجع قضائی
تبصره: در صورتیكه در موارد بندهای (الف) و (ب) اختلافی وجود داشته باشد، معترض می تواند به مرجع قضائی صالح رجوع كند.
ماده ۲۱: به منظور پشتیبانی از زیان دیدگان حوادث رانندگی، خسارت های بدنی وارد به اشخاص ثالث كه به دلیل فقدان یا انقضا بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه، كسری پوشش بیمه نامه ناشی از افرایش مبلغ ریالی دیه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شركت بیمه یا صدور حكم توقف یا ورشكستگی بیمه گر مبحث ماده (۲۲) این قانون، قابل پرداخت نباشد. یا به صورت كلی خسارت های بدنی كه خارج از تعهدات قانونی بیمه گر مطابق مقررات این قانون است به استثنای موارد مصرح در ماده (۱۷)، توسط صندوق مستقلی به نام (صندوق تأمین خسارت های بدنی) جبران می شود.
ماده ۲۴: منابع مالی صندوق تأمین خسارت های بدنی به شرح زیر است:
الف: هشت درصد از حق بیمه الزامی مبحث این قانون بر اساس نرخ نامه مذكور در تبصره (۳) ماده (۱۸) این قانون
ب: مبلغی معادل حداكثر یك سال حق بیمه الزامی كه از دارندگان وسایل نقلیه ای كه از انجام بیمه مبحث این قانون خودداری نمایند، وصول خواهد شد. نحوه وصول و تقسیط مبلغ مذكور و سایر ضوابط لازم این بند به پیشنهاد بیمه مركزی ایران به تصویب مجمع عمومی صندوق خواهد رسید.
پ: مبالغ بازیافتی از مسببان حوادث، دارندگان وسایل نقلیه، بیمه گران و سایر اشخاصی كه صندوق بعد از جبران خسارت زیان دیدگان مطابق مقررات این قانون، حسب مورد دریافت می كند.
ت: درآمد حاصل از سرمایه گذاری وجوه صندوق با رعایت ماده (۲۷) این قانون.
ث: بیست درصد از جرایم وصولی راهنمایی و رانندگی در كل كشور.
ج: بیست درصد از كل هزینه های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه و تعزیرات حكومتی.
چ: جرایم مبحث بند (پ) ماده (۴)، ماده (۴۴) این قانون.
ح: كمك های اعطایی از جانب اشخاص حقیقی یا حقوقی.
ماده ۶ آئین نامه اجرایی ماده ۱۸ قانون الزامی خسارت وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
در صورتی كه خسارتی از محل بیمه نامه پرداخت نشود، بیمه گر موظف است بعد از اعمال تخفیفات مبحث ماده ۵ آئین نامه از سال دوم به بعد هنگام تجدید بیمه نامه به ازای هر سال پنج درصد و حداكثر هفتاد درصد تخفیف عدم خسارت در حق بیمه پایه مبحث ماده ۳ این آئین نامه اعمال نماید.
تبصره ۱: مادامی كه درصد تخفیف عدم خسارتی كه به باعث مقررات قبلی به دارنده تعلق گرفته است بیشتر از درصدهای متعلقه طبق این آئین نامه باشد، هنگام تجدید بیمه نامه درصد تخفیف قبلی ملاك عمل قرار می گیرد.
عوامل مؤثر در محاسبه حق بیمه شخص ثالث بر مبنای نوع خودرو
نوع خودرو
تعهدات مورد درخواست
مورد استفاده
میزان تخفیفات و جرایم
نرخ حق بیمه برای وسایل نقلیه سواری با كاربری آژانس، تاكسی، كرایه و مسافركش شخصی درون شهری، ده درصد و سواری كرایه و مسافركش شخصی برون شهری، بیست درصد بیشتر از حق بیمه وسایل نقلیه سواری مشابه است.
تعرفه حق بیمه آمبولانس، وسایل نقلیه ویژه حمل خون، حمل وسایل رادیولوژی و آتش نشانی با عنایت به نوع و ظرفیت آنها بر مبنای تعرفه وسایل نقلیه مشابه محاسبه می گردد.
در مورد وسایل نقلیه ای كه برای تعلیم رانندگی به كار می روند، پانزده درصد به حق بیمه مربوط اضافه می شود.
چنانچه از سال ساخت وسیله نقلیه بیشتر از پانزده سال قبل باشد، به ازای هر سال مازاد بر پانزده سال دو درصد و حداكثر بیست درصد به حق بیمه مربوط اضافه می شود.
تخفیف عدم خسارت بیمه شخص ثالث به شرح زیر می باشد:
سال اول ۵ درصد حق بیمه سالیانه
سال دوم ۱۰ درصد حق بیمه سالیانه
سال سوم ۱۵ درصد حق بیمه سالیانه
سال چهارم ۲۰ درصد حق بیمه سالیانه
سال پنجم ۲۵ درصد حق بیمه سالیانه
سال ششم ۳۰ درصد حق بیمه سالیانه
سال هفتم ۳۵ درصد حق بیمه سالیانه
سال هشتم ۴۰ درصد حق بیمه سالیانه
سال نهم ۴۵ درصد حق بیمه سالیانه
سال دهم ۵۰ درصد حق بیمه سالیانه
سال یازدهم ۵۵ درصد حق بیمه سالیانه
سال دوازدهم ۶۰ درصد حق بیمه سالیانه
سال سیزدهم ۶۵ درصد حق بیمه سالیانه
سال چهاردهم ۷۰ درصد حق بیمه سالیانه
جریمه دیر كرد به هنگام تمدید بیمه نامه در سیستم محاسبه و از بیمه گذار دریافت می گردد. (جریمه دیركرد هر روز، معادل حق بیمه یك روز بیمه الزامی است و حداكثر آن یك سال می باشد. بعنوان مثال خودرویی كه یك سال فاقد بیمه نامه می باشد با خودرویی كه ۳ سال فاقد بیمه نامه می باشد، از هر دو آنان معادل یك سال جریمه دیركرد دریافت می گردد.)
وظایف بیمه گذار قبل و پس از وقوع حادثه
مطابق با ماده ۹ آئین نامه اجرایی ماده ۳ قانون بیمه الزامی خسارت وارد شده به شخص ثالث مصوب ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ در صورت وقوع حادثه، بیمه گذار موظف است ظرف شصت روز مراتب را به بیمه گر اعلام نماید و مدارك ذیل را جهت رسیدگی برای بیمه گر ارسال نماید:
الف: بیمه نامه یا هر گونه مدرك دال بر دارابودن پوشش بیمه مبحث این آئین نامه.
ب: گزارش كارشناس راهنمایی و رانندگی یا گزارش مقامات انتظامی یا نظریه كارشناس یا هیئت كارشناسی منتخب مراجع قضائی حسب مورد.
پ: گواهینامه رانندگی راننده مسبب حادثه یا هر گونه مدرك دال بر داشتن گواهینامه رانندگی متناسب با وسیله نقلیه مربوطه
ت: مدرك شناسایی راننده مسبب حادثه.
ث: خلاصه پرونده بالینی راننده مسبب حادثه در صورتیكه در مراكز درمانی بستری شده یا تحت معالجه قرار گرفته باشد.
ج: گواهی پزشكی قانونی در مورد نوع و درصد آسیب بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه.
گواهی پزشك معالج یا بیمارستانی در خصوص تاریخ شروع و خاتمه معالجه و هزینه های انجام یافته
چ: گواهی فوت یا جواز دفن صادره یا تأیید شده توسط پزشكی قانونی و شناسنامه باطل شده متوفی در صورت فوت راننده مسبب حادثه.
ح: گواهی انحصار وراثت در صورت فوت راننده مسبب حادثه.
شركت خدمات بیمه ای گسترش فروش فردا نماینده حقوقی شركت بیمه پارسیان، با استعانت از خداوند متعال و بهره گیری و تلفیق متخصصان فن آوری اطلاعات در كنار تجربه و تخصص كارشناسان مجرب صنعت بیمه، موفق به راه اندازی " بیمكوك " سامانه خرید آنلاین بیمه نامه شده است و امكان سفارش انواع خدمات بیمه به صورت آنلاین را فراهم نموده است و تلاش دارد تا به هدف اصلی خود كه جلب رضایت تمامی مشتریان و بیمه گذاران است، دست پیدا كند و در امر پاسخگویی نیاز بازار صنعت بیمه ای كشور تمامی تلاش خویش را كرده است.
امروزه تعداد نمایندگی هایی كه خدمات صدور بیمه نامه عرضه می دهند بالا رفته و روز به روز هم در حال افزایش می باشد، اما در این میان بیمه گذاران محترم برای خرید بیمه نامه خودرو چه به صورت حضوری و چه به صورت خرید آنلاین به دنبال شركت های بیمه ای هستند كه بیشترین و بهترین پوشش ها و خدمات بیمه ای را عرضه كنند تا با خیال راحت خرید نمایند.
علاقه مندان برای كسب اطلاع بیشتر می توانند با شماره ۴۹۷۸۳-۰۲۱ تماس حاصل و یا به آدرس سایت شركت خدمات بیمه ای گسترش فروش فردا رجوع نمایند.
ادیتور: زهرا میعادی
انتهای رپورتاژ خبری


1397/11/12
13:14:40
5.0 / 5
4789
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۳
almur

المور

لاکشری و فشن

almur.ir - حقوق مادی و معنوی سایت المور محفوظ است